Skip to main content

Privacyverklaring

1. Overzicht van onze gegevensbescherming

Algemeen

Het volgende geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de exploitant van deze website. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te vragen dat deze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u nog vragen hebt over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag op onze website. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en statistieken. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door gebruik te maken van bepaalde hulpmiddelen. Gedetailleerde informatie vindt u verderop in dit privacybeleid. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houdt u er rekening mee dat informatie die via het internet wordt verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kan zijn aan veiligheidsinbreuken. Volledige bescherming van uw informatie tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving aan de voor deze website verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is Peter Martin.

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. U kunt dit per e-mail aanvragen. Gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om een klacht in te dienen bij regelgevende instanties

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende autoriteiten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract verwerken, automatisch aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij wenst over te dragen, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van TLS-versleuteling (voorheen bekend als SSL) om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons via contactformulieren stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en er een slotpictogram verschijnt in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u hebt gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

Zoals toegestaan door de wet, hebt u het recht om op elk moment en gratis informatie te ontvangen over al uw opgeslagen persoonlijke gegevens, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in onze wettelijke mededeling vermelde adres, indien u nog vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen reclamemails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van deze website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Zij worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor bepaalde functies die u wenst te gebruiken, worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, letter f van AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde dienst te kunnen garanderen die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in deze privacyverklaring behandeld.

Server-logbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser naar ons verstuurt in "server log files". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contact- en ondersteuningsformulier

Als u ons vragen stuurt via het contact- of ondersteuningsformulier, verzamelen wij de informatie op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Wij zullen de gegevens die u invult op het contactformulier dan ook alleen verwerken met uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit per e-mail aanvragen. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens niet langer relevant zijn (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, worden door deze bepaling niet aangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om rechtsbetrekkingen met ons tot stand te brengen of te wijzigen. Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te verlenen tot onze dienst of om u daarvoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4. Analyse en reclame

Analytics

Om het gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de webanalyseservice Matomo. Deze dienst plaatst "cookies" (kleine tekstbestandjes) op uw computer die ons helpen om de interactie van gebruikers op onze website te analyseren. Wij gebruiken Matomo op onze eigen server en delen de informatie niet met derden.

IP-anonimisering

Wij maken gebruik van IP-anonimisering waarbij het laatste cijfer van uw IP-adres wordt weggelaten. In onze statistieken software is uw IP adres niet te herleiden naar een persoon of computer.

Opt-out

Als u het niet eens bent met de opslag en analyse van uw geanonimiseerde gegevens van uw bezoek aan onze website, kunt u bezwaar maken tegen de opslag door op de opt-out knop hieronder te klikken. Wij zullen dan een opt-out cookie in uw browser plaatsen om te voorkomen dat Matomo uw geanonimiseerde sessie data verzamelt. Wanneer u uw cookies verwijdert, zal de opt-out cookie ook worden verwijderd en moet u deze opnieuw activeren.

Opt out voor geanonymiseerde data analyse

© 2023 by Peter Martin / db8. All rights reserved.